SLM – En process med dubbla budskap

(SLM) Service Level Management – en dubbel process

Processen Service Level Management (SLM) är en av de viktigaste gränsytorna mellan IT/serviceorganisationen och verksamheten. Service Level Management har dubbla roller i det att den representerar både IT (eller den servicegivande organisationen, om man så vill) och kunderna.

 

Rollen som IT’s representant:Service Level Agreement | SLA | ITIL

Deltar i regelbundna möten med verksamheten/kunden för att säkerställa att de överenskomna nivåerna av tjänsterna efterlevs vad gäller leveranskvalitet, uppföljning av leveransmål, statusrapportering, kundnöjdhetsdialoger samt diskussioner kring tjänsteutveckling i form av nya kundkrav och behov.

Rollen som verksamhetens representant:

Processen för Service Level Management ansvarar sedan för att information, krav och behov från dessa tjänstemöten omhändertas och överförs till ansvariga inom IT för att planera och exekvera passande aktiviteter som bl.a. leder till utveckling av nya och befintliga tjänster samt att säkerställa att de linjerar på bästa sätt med kundens krav och behov.

Dubbla roller

Med andra ord representerar SLM bägge sidorna av myntet, något som kanske inte alltid fungerar som det ska. SLM måste BÅDE hantera efterlevnad, men även önskemål och krav. Inte sällan blir en av sidorna tongivande med en kantring som resultat. Dvs antingen blir man en stoppkloss internt på IT-avdelningen som ständigt säger blankt nej till nya önskemål och behov. Eller så blir man en orimlig kravställare från verksamheten.

För att förenkla det ytterligare, SLM är kundens röst till IT samtidigt som det är IT’s röst till kunden. Ett lösningsfokus är inte bara önskvärt utan ett definitivt krav. Business Relationship Management (BRM) inom ITIL hanterar även den en hel del av detta, men i en lite annan kontext, vi på Larsson & Co anser att man utan några större hinder kan slå ihop de två processerna.

 

Processen Service Level Management har som mål att samla in behov, definiera, förhandla, dokumentera, mäta och rapportera tjänsteleveranserna utifrån (med verksamheten/kunden) överenskomna kvalitetsmål.

Målsättningen med processen är bl.a. att höja kundnöjdheten och nå en djupare kundrelation genom en transparent målstyrning och uppföljning. Men även att synliggöra förbättringsbehov och att linjera tjänsteleveransen med verksamhetens behov.

 

Förväntade resultatet av en införd Service Level Management process är:

  • Definiera, dokumentera, förhandla, mäta, rapportera och revidera tjänstenivåer
  • Förbättrad relation och kommunikation mellan IT och verksamhet/kunder
  • Definiera specifika och mätbara mål för uppföljning av tjänsteleveransen
  • Mäta, följa upp och förbättra kundrelationer
  • Säkerställa samsyn gällande förväntningar på tjänsteleveransens kvalitet
  • Säkerställa omhändertagandet av kostnadseffektiva förbättringar omhändertas och verkställs

 

Processen består av fyra delprocesser.

SLM | Service Level Management | ITIL | ITIL 4

Dela

Prenumerera