Major Incident Management – Vad är det?

Major Incident Management – En procedur inte en process

Den övergripande målsättningen med Incidentprocessen är att återställa störningar hos IT-tjänster så snart som möjligt. Allt i linje med att användaren känner sig väl- och professionellt bemött.

Vid större störningar som kan leda  till stor negativ och påverkan på verksamheten bör en separat rutin eller som ITIL kallar det en procedur aktiveras, den s.k. Major Incident Management rutinen, en rutin med kortare tidsfrister, snabba eskaleringsvägar och högre prioritet.

Major incidenthantering är en speciell form av Incident Management hantering där samordning och kommunikation internt och externt betonas för att åtgärda incidenten med högsta möjliga fokus.

Rutinen för Major incidenter anropas av rollen Incident Manager.

Syftet med Major incident management rutinen är att säkerställa att rätt resurser allokeras för att på snabbast möjliga sätt åtgärda en incident vilken kräver insatser utöver det vanliga, samt att styra informationsflödet till berörda parter så att rätt beslut kan tas av rätt beslutsfattare.

Major Incident definition:

En incident med en hög påverkan, eller potentiellt hög påverkan på verksamheten och/eller dess intressenter (användare, kunder m.m.) vilken kräver en hantering som ligger utanför det som anges för normala incidenter. Vanligtvis (men inte alltid) klassas en incident som en Major Incident om den har en direkt påverkan på verksamhetskritiska tjänster.

Observera att en incident kan klassas som en Major Incident trots att det inte existerar ett regelrätt tjänsteavbrott. En driftstörning likt en överdriven ”tröghet” (långa svarstider) i exempelvis ett affärssystem kan vara föremål för en Major incident klassning.

Incident Management Processen
Incident Management Processen

 

Dela

Prenumerera