4 steg för att verksamhetsutveckla IT

Verksamhetsutveckla IT på ett metodiskt vis

Alla IT-organisationer måste hela tiden utvecklas för att följa med sin kärnverksamhets krav och behov. Stagnerar IT så stagnerar kärnverksamheten, i bästa fall, i värsta fall går den omkull.

När vi hjälper våra kunder följer vi ofta en 4 stegsmetod för att utkristalisera behov, krav och vad som behövs göras. Nedan beskriver jag en förenklad metod som ni själva kan använda er av i  vardagen.

Verksamhetsanalysen

Vi använder en av Toyotas och till lika Leans metoder för ständiga förbättringar, nämligen 5 Varför. Genom att ställa frågan varför 5 gånger når vi snabbt en konkret och sann (så långt det går) bild av utmaninge, problemet eller frågeställningen.

Verktyg: Arbetet utförs genom brainstorming sessioner, Works shops och intervjuer.

Output: Analyserad problemställning och tydliggjort behov.

Formulera uppdrags/projekt-beskrivningen

Efter att behovet/problemställningen tydliggjorts tas en uppdragsbeskrivning/projektbeskrivning/roadmap fram. Den utförliga uppdragsbeskrivningen gör att ni i ett tidigt skede har en klar bild av resursbehov (timmar och personer), tidsplaner, krav, förutsättningar, ev. risker och kostnaden, m.m.

Verktyg: Riskanalyser, projektplanering, SWOT-analyser, prioriteringsmetoder (MoSCoW), prioriteringsdiagram (polärdiagram), works shops, brainstorming, m.m.

Output: Uppdrags/projekt-beskrivning.

Utförandet

Varje uppdrag/projekt utförs i enlighet med uppdrags/projekt-beskrivningen. En regelbunden tids- och aktivitetsrapportering upprätthålls. Inga avsteg från uppdrags/projekt-beskrivningen ska göras utan godkännande.

Verktyg: Tidsplaner, checklistor, aktivitetslistor, budgetuppföljning/rapportering, kommunikationsplaner, avstämningsmöten, kvalitetssäkrande möten, statusrapporter, m.m.

Output: Genomfört uppdrag.

Kvalitetssäkring

För att säkerställa mål och förväntningar och för att skapa möjlighet till justering i tid och leverabler bör ni arbeta med en kontinuerlig kvalitetssäkring. Vanligtvis görs detta genom avstämningsmöten där ni går igenom uppdrags/projekt-beskrivningen. Efter avslutat uppdrag/projekt genomförs ett sista kvalitetsmöte.

Verktyg: Avstämningsmöten med leverabelrapportering samt checklista för att följa upp leveransens kvalitet ur perspektiv som tidsplan, leveranskvalitet, konsultens sociala samarbete, fakturaprocessen, upplevt bidrag, m.m.

Output: Kvalitetssäkrad leverans.


Har ni frågor om metoden eller behöver vägledning är det bara att höra av er.

Ring mig på 0705-33 75 66
Eller maila på freddie.larsson@larssonco.com

/Freddie

Dela

Prenumerera